☑ī¸Get giftcard

Get a gift card

POST https://sandbox.pgecom.com/api/v1/giftcard/{{id}}

When you fetch for a gift card, always check if the isActivated is enabled.

If not, that means that this giftCard is currently disabled in our platform and won't be able to place order

{
  "maximum": 30,
  "defaultDelivery": "instant",
  "expressDeliveryFee": 3,
  "displayName": "Free Fire",
  "image": "https://cdn.reloadly.com/giftcards/c722d3a0-3e51-421e-a30a-51680a40e6ae.jpg",
  "provider": "pgecom",
  "isStandardDelivery": false,
  "id": "d46a3b7b-e0d1-4c26-a472-f7d7b48ab8d2",
  "feePercentage": 3,
  "fixedFee": 0,
  "isUrgentDelivery": false,
  "instantDeliveryFee": 3,
  "standardDeliveryFee": 3,
  "isPriceFixed": true,
  "isRegularDelivery": false,
  "createdAt": "2024-05-09T01:28:33.130Z",
  "isExpressDelivery": false,
  "regularDeliveryFee": 3,
  "isInstantDelivery": true,
  "providerId": "14873",
  "platform": "pgrewards",
  "updatedAt": "2024-06-06T23:20:20.799Z",
  "urgentDeliveryFee": 3,
  "minimum": 1,
  "isActivated": true,
  "type": "freefire"
}

Last updated